Уверење за правна лица

 

Сходно члану 32 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ домаћа правна лица, као и представништва или огранци страног правног лица, која имају седиште на територији Републике Србије, да се од 28.10.2013.године, захтев за давање података из казнене евиденције на меморандуму правног лица, за кривична дела из надлежности Вишег суда у Јагодини, подноси Вишем суду у Јагодини и то на пријемном шалтеру у приземљу судске зграде, канцеларија бр.1, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00 часова.

 

Уверење се издаје након протека два дана од дана предаје захтева.

 

Захтев могу поднети заступници правног лица и то:

-  законски заступник;

-  лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији (остали заступници);

-  пуномоћници по запослењу, односно лица која као запослени у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја;

-  прокуриста.

 

Напред наведена лица могу и преузети уверење суда.


Уколико захтев предају лица која нису напред наведена, потребно је приложити пуномоћје на меморандуму фирме за предају захтева за давање података из казнене евиденције и преузимање уверења суда.

 

Уз захтев за давање података из казнене евиденције потребно је приложити:

- фотокопију извода из Агенције за привредне регистре за правно лице за које се захтевају подаци – оригинал на увид;

- фотокопију обрасца “оверени потписи лица овлашћених за заступање”– оригинал на увид;

- доказ о уплати таксе за издавање података из казнене евиденције, у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29589845-46.