Информатор о раду Вишег суда у Јагодини сачињен је у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти ("Сл.гл. РС" бр.10/2022) и чл. 61. Судског пословника (''Сл.гл. РС'' бр. 110/2009... 18/2022).

 

На основу чл.39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гл. РС" бр.120/2004...105/2021) органи јавне власти  имају обавезу објављивања информатора о раду путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја, у складу са упутством Повереника из чл.40 овог закона.

 

Информатор о раду

 (ажурирано: 29. фебруар 2024.год.)