Информатор о раду Вишег суда у Јагодини сачињен је у складу са чл.38 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл.гл. РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа (''Сл.гл. РС'', број 68/10) и чл. 61. Судског пословника (''Сл.гл. РС'', број 110/09, 70/2011,19/2012, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19).