Уверење за малолетнике

 

Захтев за давање података из евиденције о изреченим васпитним мерама према малолетнику могу поднети малолетник, законски заступник, старатељ, усвојилац или други субјект.

Напред наведена лица могу и преузети уверење суда.

Захтев за давање података из евиденције о изреченим васпитним мерама мора бити образложен.

 

Уз наведени захтев потребно је приложити:

-  доказ о идентитету (фотокопију личне карте, фотокопију извода из матичне књиге рођених – ради увида);

-  доказ о сродству са малолетником, односно пунолетним лицем;

-  страни држављани подносе преведени образложени захтев родитеља малолетника, који мора бити солемнизован од стране дипломатско – конзуларног представништва државе из које је малолетник.

 

Захтев за давање података из евиденције осуда на казну малолетничког затвора, могу поднети малолетник, законски заступник, старатељ, усвојилац или други субјект.

 

Суд ће наведеним лицима издати уверење само уколико се малолетник не налази у евиденцији осуда на казну малолетничког затвора Вишег суда у Јагодини.

 

Захтев за давање података из евиденције осуда на казну малолетничког затвора мора бити образложен.

 

Уз наведени захтев потребно је приложити:

-  доказ о идентитету (фотокопију личне карте, фотокопију извода из матичне књиге рођених – ради увида);

-  доказ о сродству са малолетником, односно пунолетним лицем;

-  страни држављани подносе преведени образложени захтев родитеља малолетника, који мора бити солемнизован од стране дипломатско – конзуларног представништва државе из које је маолетник.

 

Захтеви за давање података из евиденције о изреченим васпитним мерама и осуда на казну малолетничког затвора подносе се на портирници суда, сваког радног дана у периоду од 9:00 до 13:00 часова.