Председник суда

Драган Јанићијевић

 

 Овлашћења и дужности председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

 

Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе може поверити заменуку председника суда или председницима одељења.

 

Суд има једног или више заменика председника суда, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности. Када суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује.

 

Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

 

Председник суда овлашћен је да:

- захтева законитост, ред и тачност у суду,

- налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,

- одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска комора,

- стара се о одржавању независности судија и угледу суда и

- врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

  

Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упустава, чију примену надзире Министарство правде, преко лица овлашћеног за надзор.

 

Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

 

Председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда, да тражи обавештења о примени прописа, току поступка, те извештаје и друге потребне податке о раду нижег суда, као и да организује обиласке нижих судова са свог подручја.

 

У пословима судске управе председнику помаже секретар суда, који је самосталан у пословима који су му поверени одлуком председника суда, у складу са Судским пословником.