Судска управа

 

Послови судске управе регулисани су Судским пословником који уз сагласност председника Врховног касационог суда Србије доноси Министар правде Републике Србије и односе се на управне, административне, финансијске, техничке, информативне и друге послове који су одвојени од суђења, а служе обезбеђивању законитог, благовременог и ефикасног остваривања судске функције.


У судској управи обављају се послови уређивања унутрашњег пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за сталне судске вештаке и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израда извештаја, извршење кривичних и прекршајних санкција, финансијско и материјално пословање суда, овера исправа намењених коришћењу у иностранству, стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду, доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију и радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду, послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља, послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење, послови у вези са наплатом судских такси и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.    

 Пословима судске управе руководи председник суда .

 

Судску управу Вишег суда у Јагодини чине:

 

1. Председник суда, судија Драган Јанићијевић

2. Заменик председника суда, судија Зоран Петровић

3. Секретар суда, Бојана Стаматовић

4. Административно-технички секретар, Славица Станков

5. Радно место за малолетнике, Татјана Симић Лазаревић

6. Служба за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима, Светлана Вучковић