Судије

 

Законом о судијама (''Сл. гласник РС'', број 116/2008, 58/2009, 104/2009, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 32/14, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) прописано је да за судију вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.

Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојанствености прописује Високи савет судства, у складу са законом.

Одлуком Високог савета судства о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности за судију Вишег суда у Јагодини изабрано је укупно 13 судија и то:

 

1. Драган Јанићијевић, председник суда

2. Зоран Петровић, заменик председника суда

3. Лепомир Милосављевић

4. Миланка Гавриловић Јовановић

5. Душица Вуковић

6. Весна Милојковић

7. Мирјана Стојановић

8. Јасминка Велисављевић

9. Јасмина Цветковић

10. Љиљана Станковић

11. Оливера Живорадовић

12. (непопуњено) 

13. (непопуњено)  

 

 

Распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

Годишњи распоред послова за 2020. годину Величина: 3.15 MB