Писарница

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници. 

 

Писарница самостално: 

 

• ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;

• оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;

• даје усмена  и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;

• израђује извештаје о раду суда и судија;

• прегледа службене гласнике у циљу утврђивања да ли су огласи у вези са појединим предметима објављени и ставља забелешку о томе;

• прима у облику службене белешке кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена или када у њима није назначен дан доставе и слично;

• пожурује у случајевима одлуке када повратница или доставница није враћена или кад у њима није назначен дан доставе и слично;

• пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије;

• прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима;

• предузима одговарајуће мере да се новчане казне, трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда, уредно и брзо наплате;

• стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима прописане мере у случајевима непоштовања обавеза плаћања;

• стара се о наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;

• прикупља податке потребне за брисање или опозивање осуде;

• води евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, провремене мере и сл.);

 

Поред тога, председник суда може наредити да се поред послова напред наведених и других послова поверених писарници Судским пословником, у њој   самостално обављају и друге радње и послови.Запослени у писарници старају се да се предметима послује правилно, уредно на време, а нарочито да се одржавају и сви прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом раду судији у предмету, а односи се на делокруг рада писарнице, да судијама на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку или предузети неку другу радњу.

 

Писарница се стара да јој сви предмети, нарочито они по којима теку рокови, или су одређени претреси, рочишта, врате са израђеним одлукама у роковима приписаним у појединим поступцима.


Управитељ писарнице ће скренути пажњу судији или судијском помоћнику, на протек појединих рокова, или на очигледне грешке у записницима и изворницима одлука и слично, као и на очигледне грешке и пропусте у вези са обрачуном и наплатом таксе, одређивањем рокова и рочишта итд. Такође, управитељ писарнице сваког месеца извештава председника суда о одлукама које нису израђене, а законски рок је истекао. О оваквим случајевима се у судској управи води посебна евиденција за сваког судију.