Судијски помоћници

Судијски помоћници у Вишем суду у Јагодини помажу судији у раду, проучавају правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђују нацрте судских одлука и припремају правне ставове за публиковање, те врше и друге стручне послове под надзором и упуством судије, као и друге послове по налогу председника суда.

 

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Јагодини, за кривично и грађанско одељење систематизовано је 6 извршилаца на радном месту судијског помоћника.

 

Судијски помоћници стичу следећа звања:

• судијски сарадник (лице које има положен правосудни испит),

• виши судијски сарадник (лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у правној струци),

• судски саветник (лице које испуњава услове за судију вишег суда).

 

Звање судског саветника постоји само у судовима републичког ранга.

 

Рад судијских помоћника оцењује се једном годишње. Судијски помоћник се оцењује за период од 1. јануара до 31. децембра, а резултати постигнути у извршавању послова и радних циљева се вреднују шестомесечно.

 

Мишљење о раду са предлогом оцене судијског помоћника даје седница одељења, у које је судијски помоћник распоређен или судија или веће с којим судијски помоћник ради, ако није распоређен у одељење суда – предлагач оцене.

 

Рад судијског помоћника оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу предлагача оцене, односно судије или већа код кога је судијски помоћник распоређен.

 

При оцењивању вреднују се обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављени стручни инаучни радови, док се оцењивање рада судијских помоћника врши на основу објективни и јединствених критеријума које је утврдио Високи савет судства својим Правилником о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника (''Службени гласник РС, број 32/16 од 30.03.2016.године).

 

Оцене рада судијских помоћника су: "нарочито се истиче", "истиче се", "добар", "задовољава" и "не задовољава".

 

Виши судијски сарадник чији је рад најмање две године узастопно оцењен са ''нарочито се истиче'' може стећи звање судског саветника и ако не испуњава услове за судију вишег суда.