Судска одељења

 

 Судије које поступају у истој правној ствари улазе у састав судског одељења.

 

Судским одељењем руководи председседник одељења, кога по прибављеном мишљењу одељења, поставља председник суда и то годишњим распоредом послова.

 

Судије које су распоређене у првостепена судска одељења суда председници већа, а у случају спречености или одсутности замењује их судија кога одреди председник већа.

 

У већу састављеном од двојице судија и тројице судија поротника (веће петорице) обавезни су да као чланови већа учествују све судије.

 

Распоред учествовања судија у већи петорице одређује председник суда, а евиденцију о учешћу води лице које одреди председник суда. Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом.

 

У Вишем суду у Јагодини, с обзиром на број судских већа и судија појединаца који поступају у истој правној области, образована су следећа судска одељења:

 

1. кривично одељење

2. грађанско одељење

3. одељење судске праксе

4. одељење за спорове поводом тужби за заштиту права за суђење у разумном року.