Судије поротници

Законом о судијама (''Сл.гласник РС'', бр.116/2008, 58/2009, 104/2009, 101/2010, 8/2012, 121/12, 124/12, 101/13, 32/14, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) прописано је да за судију поротника може бити именован пунолетни држављанин Републике Србије који је достојан функције судије поротника.

 

При именовању води се рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских 
ствари.

 

Судија поротник именује се на пет година и може бити поново именован, а именује га Високи савет судства, на предлог министра надлежног за правосуђе.

 

За судију поротника може бити именовано пунолетно лице које, у моменту именовања има мање од седамдесет година живота.

 

Судија поротник не може бити адвокат ни пружати правне услуге и стручне савете уз накнаду. Са функцијом судије поротника неспојиве су и друге службе, послови и поступци који су опречни достојанству и независноти судије или штетни по углед суда.

 

Судија поротник има право на накнаду трошкова насталих на функцији, накнаду за узгубљену зараду и право на награду. Услове и висину накнаде и награде прописује Високи савет судства.

 

За Виши суд у Јагодини изабрано је 12 судија поротника и то:

 

1. Васовић Соња

2. Ђукић Смиљана

3. Илић Весна

4. Јовановић Александра

5. Јовановић Љиљана

5. Милошевић Јасмина

7. Миљковић Маријана

8. Петровић Мирјана

9. Радосављевић Анка 

10. Стојановић Даница

11. Тодоровић Смиљана

12. Тошић Петровић Соња